Bærekraft og fokusområder

Råde Graveservice har lenge vært opptatt av å bidra til bærekraftige løsninger som møter morgendagens krav til miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold. Etablering av lokale pukkverk og deponier er gode eksempler på tiltak som bidrar til kortreiste og fremtidsrettede løsninger. Vi er også ISO-sertifisert og har en rekke godkjenninger som forplikter oss som virksomhet. Råde Graveservice ser ikke på bærekraft-arbeidet som et tillegg, men et kontinuerlig arbeid som er sterkt rotfestet i våre verdier.

FN-sambandet definerer Bærekraft slik: «En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov». Vårt kontinuerlige arbeid og initiativer innenfor bærekraft må skje i takt med vår selskapsutvikling, vår bransje og våre samarbeidspartnere. Vi har derfor god kontakt med vår bransjeorganisasjon Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om de områdene som du kan lese om i denne artikkelen. 

Ut av de 17 bærekraftsmålene FNs medlemsland i 2015 vedtok for å fremme bærekraftig utvikling frem mot 2030, er spesielt «anstendig arbeid og økonomisk vekst» (mål nr. 8) noe vi kan være med å påvirke lokalt. Vårt systematiske HMS-arbeid er med på å understøtte dette. Videre forsøker vi løpende å tilrettelegge for bærekraftsmålet «ansvarlig forbruk og produksjon» (mål nr. 12) i vår arbeidshverdag og i våre prosjekter slik at miljøpåvirkningen blir minst mulig.

Bærekraftsmålet som omhandler likestilling (mål nr. 5), er viktig for oss i en bransje med lav kvinneandel. Ved den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 01.07.2022 i Norge, er vi innenfor kriteriene for å måtte gjøre aktsomhetsvurderinger og sørge for å unngå sosial dumping.   

Miljø

Det viktigste grepet for å sikre en bærekraftig anleggsbransje nå, er å fortsette å benytte og/eller øke bruken av biodrivstoff (noe som reduserer utslippene med 80-90%). Men dette er kostbart sammenliknet med farget eller blank diesel. I tillegg oppfordrer vi den enkelte ansatte til å redusere tomgangskjøring.

Nyere og bedre maskiner gir mindre utslipp. Råde Graveservice AS har en betydelig maskinpark og størsteparten er av nyere dato. Alle våre maskiner har standarden «Steg IV» og lastebiler «Euro 6». Selskapets investeringsprofil er korte sykluser hvor slitt og gammelt utstyr blir faset ut med jevne intervaller. Av elektriske maskiner har vi nå foreløpig en hjullaster og diverse elektrisk småutstyr. Deler av produksjonsutstyret i Onsøy pukkverk går på elektrisitet. Vi skal fortsette å investere i nytt utstyr og maskiner, og vi vurderer fortløpende nye investeringer av maskiner og utstyr opp mot elektriske eller andre miljøvennlige løsninger.

Entreprenørvirksomheten innebærer håndtering av spillolje fra anleggsmaskinene. Det er organisert et innsamlings- og destruksjonsopplegg for dette i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO).

I perioden 2022–2024 er vi engasjert i et BREEAM prosjekt som setter tydelige miljøkrav til oss i vår utførelse innen vann og avløp samt hyggelige utemiljøer.

Vi er ISO-sertifisert, og dette innebærer tydelige krav til klima- og miljøtiltak. Vi må hele tiden vise fremgang og være i takt med utviklingen. ISO-sertifiseringen er et kvalitetsstempel og stiller krav til å levere kvalitet gjennom hele verdikjeden. Vår brede og allsidige kompetanse har vi dokumentert gjennom vår sentrale godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.   

Råde Graveservice AS har flere operative massedepoter (mottak og behandling av rene masser) i Østfold, som er godkjent av vertskommunene. Enkelte fyllplasser fungerer også som mellomdepot for masser og kan benyttes i prosjekter i nærområdet. Vi mener dette er et samfunnsøkonomisk og miljømessig viktig engasjement fra vår side. Bransjeorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) støtter dette og mener mangelen på fyllplasser og massedeponier på Østlandet har vært kritisk i mange år. Vårt massedeponi ved Thorbjørnrød er svært kjærkomment grunnet stor etterspørsel av deponering av rene masser i Nedre Glomma-regionen. Vi vil løpende vurdere nye områder for deponering og gjenbruk av overskuddsmasser lokalt.  

Vi får inn diverse jordholdige masser fra byggeprosjekter, og dette foredles og harpes slik at det blir god jord for bruk til veiskråninger, plener, etc. Dette gjøres i vårt pukkverk i Onsøy. Masser kjøres inn fra egne prosjekter og tas imot fra andre entreprenører. Sjåførene tar ofte med seg masser i retur slik at gevinsten er mindre transport og økt effektivisering (tur–retur–kjøring av masser og ferdigvare).  

Vi har et samarbeid med Grønn vekst for produksjon av ugressfri jord, som blir mer og mer ettertraktet på boligprosjekter og grøntanlegg for kommunene.  

Pukkverk-virksomheten kan innebære støvproblemer for de ansatte og for naturen i umiddelbar nærhet. Det er derfor ført frem vann til pukkverket som benyttes til støvdemping. Det er nå asfaltert vei ned til selve bruddet. Videre kan pukkverkvirksomheten medføre støyproblemer for nærmiljøet. Det er derfor innført driftsrestriksjoner i forhold til driftssesong og driftstid på døgnet.

På lang sikt vil dagens dieseldrevne anleggsmaskiner gradvis bli erstattet av fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Bygg- og anleggsbransjen må gradvis bort fra fossildrevne løsninger om vi skal nå Norges ambisiøse klimamål. Det produseres i begrenset grad tunge, utslippsfrie anleggsmaskiner per i dag. Når disse maskinene kommer på markedet, er vårt mål å gradvis skifte ut maskinparken slik at vi vil være helelektriske i fremtiden.

Vi må hele tiden se etter mer klimavennlig teknologi for å sikre at karbonavtrykket blir minst mulig. Bruk av nullutslippsteknologi og fossilfri teknologi i forbindelse med anleggsarbeider er et økende krav til entreprenørene i offentlige anskaffelser og tvinger vår bedrift til tilpasning for å være konkurransedyktig. Vi ser også at bærekraft generelt blir mer og mer aktuelt som en del av konkurransegrunnlaget og en del av dokumentasjon knyttet til kvalitet eller som et kvalifikasjonskrav.

Elektrifisering vil samtidig være krevende og stiller høyere krav til blant annet infrastruktur, organisering, drift etc. Bransjen er i startgropen. Vi som selskap ønsker å ligge «fremme i skoa», men siden det er knyttet stor usikkerhet til kostnadsutvikling og teknisk gjennomførbarhet på det enkelte prosjekt, må premissene fra myndighetenes side komme først. Oppdragsgiver må her tilrettelegge for at infrastruktur for å drifte el-maskiner er til stede.

Konsernet har vurdert hvilken klimarisiko konsernet er eksponert for. Vurderingen er gjort med hensyn til fysisk risiko, regulatorisk risiko og overgangsrisiko.

Ved en mulig miljøkrise som kan påvirke vannstanden har selskapet kompetanse og utstyr til å håndtere omlegging av vann og avløpsrør, bygging av voll og sjete, spunting, grunnarbeid for heving av bygningsmasser, forbedring eller utarbeidelse av nye veier.

Sosiale forhold

I Råde Graveservice følger vi bransjens lønnsnivå. Det er lik lønn for kvinner og menn i samme type stilling og ved samme arbeidserfaring. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder.

Råde Graveservice jobber kontinuerlig med å sørge for trygge forhold på jobb hvor arbeidsglede og helse-miljø og sikkerhet (HMS) står høyt. 

Selskapet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar som en av Østfolds største grunnentreprenører. Vi støtter lokal idrett og kultur. Vi skal videre være en samfunnsnyttig, bærekraftig, verdiskapende og lønnsom totalleverandør av tjenester til grunnarbeider der kunden står i fokus. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022 ("Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold").

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og videre sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, hvor faktiske og potensielle negative konsekvenser skal kartlegges (åpenhetslovens § 5). Dokumentet "Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger" kan du lese her.  

Forretningsetiske forhold

Vi vil bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing, bestikkelser og påvirkningshandel. Vi forplikter oss til å unngå enhver form for svart arbeid, hvitvasking og terrorfinansiering. Vi forplikter oss til å unngå deltakelse i enhver form for prissamarbeid og markedsdeling, og vil umiddelbart varsle relevante myndigheter dersom vi oppdager, eller har grunnlag for å mistenke, brudd på gjeldende konkurranselover og bestemmelser.

En bærekraftig økonomi i selskapet og anstendig arbeid for alle våre ansatte, er det beste utgangspunktet for å sikre full sysselsetting og ivaretakelse av de ansattes behov nå og i fremtiden.

Området «bærekraft» er forankret i styret og i selskapets strategi. Styret har det overordnede ansvaret og har en viktig kontrollfunksjon for at dette blir fulgt og etterlevd. I tillegg skal styret påse at selskapet hele tiden utvikler seg innenfor bærekraft.