Et godt knippe medarbeidere i Råde Graveservice samlet på ett brett.

-Viktig å være positiv og offensiv i krevende tider

Selv om anleggsbransjen er fortvilet over økte kostnader både på materiell og spesielt drivstoff velger daglig leder i Råde Graveservice AS, Lasse Hågensen, å se positivt på det kommende driftsåret. Med en ordrereserve på godt over 300 millioner kroner mener han det er grunn til å være på offensiven.

Fjoråret viste en omsetning på 280 millioner og et betydelig resultat før skatt.  Likevel er Hågensen klar på veien videre: -Vi skal holde oss på dagens nivå når det gjelder antall medarbeidere og på vårt nedslagsfelt. Det betyr rundt 100 ansatte i tillegg til noe innleid kapasitet på maskiner og personell. Tidligere Østfold fylke og deler av Follo skal fortsatt være det geografiske satsingsområde. Her skal vi til enhver tid være synlig i både små og noe større prosjekter.  Vi skal også være aktive i samarbeid med andre entreprenørselskaper på de størst prosjektene. 

Økte krav

-Vi har styrket administrasjonen med flere anleggsledere ute på de ulike anleggene. God arbeidsledelse er avgjørende for et godt resultat, både for vårt selskap og for våre oppdragsgivere, understreker Hågensen.
Det er også en uttalt strategi at selskapet til enhver tid skal jobbe for å sikre seg to til tre store prosjekter som går over lang tid. Nå er det den nye hovedvannledningen til MOVAR i Mosseregionen og utbyggingen av Værste i Fredrikstad som utgjør tyngden av omsetning og kapasitet.-Vi ser klart effekten av denne typen oppdrag. Volumet øker som følge av at vi er tilstede. Det blir ofte merarbeid på denne typen prosjekter, og det betyr også økt synlighet i markedet, fortsetter Hågensen.

Generasjonsskifte

Råde Graveservice Eiendom AS er morselskapet. Dette ble eid og drevet av Gerd Nilsen og Terje D. Andersen gjennom mange år. I 2019 valgte Gerd å selge sine aksjer til Terje. Familieselskapet som startet som Sverre Nilsen i 1957 vil dermed fortsatt være i familiens hender.

Selv om pensjonsalderen er oppnådd for konsernleder Terje D. Andersen, er han i full drift og vil være med å lede neste generasjon inn i konsernet. Terje har overført 16 prosent av aksjene til hvert av de tre barna, som også allerede er representert i konsernets ulike styrer.
Den ansatte daglige lederen er ikke i tvil om at Råde Graveservice har en styrke ved å være familie-eid. Her er det personer med genuin interesse for anleggsvirksomheten og en unik omsorg for sine medarbeidere.
-Vi har både dyktige og stolte medarbeidere som gjerne går med logoen vår på brystkassa, mener han.
Så vi kan slå fast at firmaet som har opparbeidet seg et godt rykte i det lokale markedet ikke er til salgs.

Konkurransedyktige

-Vi blir ofte spurt om å være med i konkurranser fordi mange av våre kunder ønsker oss tilbake på nye oppdrag. Det tar vi som en sterk tillitserklæring.  Vi opplever likevel ikke at konkurransegrunnlaget blir tilpasset det vi er best på. Jeg vil heller si at vi er dyktige på å tilpasse oss den konkurransen som blir utlyst i markedet. Vi er også fornøyd med å ha eget pukkverk og egne fyllplasser i regionen.
Råde Graveservice ønsker også i større grad å bidra som rådgiver i en tidligfase av planlagte prosjekter.  Dette er tillatt i en rekke kontraktsformer innenfor offentlige anskaffelser. Som entreprenør kan vi være en viktig sparringpartner opp mot konsulentselskaper. Ofte blir det dårlig samsvar mellom kostnad, utførelse og resultat. Her ligger det en gevinst i økt samhandling, også med tanke på kost/nytte, mener Hågensen.

Det grønne skiftet

Hågensen må tenke seg litt ekstra om når han skal svare på spørsmålet om selskapets vei inn i det grønne skiftet. 
-Vi har absolutt et sterkt ønske om å være en del av det grønne skiftet innen bygg og anlegg.  Da blir det en forutsetning at offentlige aktører, som utgjør 80 prosent av vår omsetning, må bli med oss på denne veien og være villig å ta de ekstrakostnadene dette skiftet medfører.  Det er forbundet med store kostnader å gjennomføre overgangen fra fossilt til utslippsfritt. Oslo kommune er flinke til å synliggjøre de fossilfrie prosjektene, men her ligger nok Østfold og Follo noe etter i løypa.  Frevar i Fredrikstad betegner seg om distriktets miljøbedrift og er på offensiven blant annet ved å stille krav til bruk av biodiesel. Her skal vi absolutt være med i konkurransen om grønne oppdrag.  Det er fornuftig å starte med denne type drivstoff selv om det betyr en økning på 40 prosent. Her er oppdragsgiveren villig til å kompensere for økte utgifter, og jeg mener det er riktig å starte her. Da må vi ikke skifte ut kostbare maskiner som kan gå i flere år. Dessuten er vi på landsbasis i en situasjon der elektrisk kraft allerede er mangelvare, mener han.

Skyhøye dieselkostnader

Hågensen mener drivstoffkostnadene er den største utfordringen for bransjen akkurat nå. Råde Graveservice har beregnet en merkostnad på drøye 20 millioner kroner i året dersom dieselprisen kommer opp i 30 kroner literen. Det kan ta knekken på både små og store aktører i bransjen, mener han.
Her gjør Maskinentreprenørenes Forbund en viktig og nødvendig jobb på vegne av sine medlemmer.   Våre politikere må forstå at tusenvis av arbeidsplasser står i fare samtidig som Staten tjener mer enn den noen gang har gjort nettopp på de produktene vi er avhengig av.
Det frustrerer mange av oss at prisøkningen nå er nærmest ute av kontroll også innen bygg og anlegg.
Hågensen trekker også fram mangelen på faglært arbeidskraft. De såkalte fremmedarbeiderne vender tilbake til sine hjemland etter hvert som levestandarden der øker.

-Det skal vi selvsagt glede oss over, men nå må fagarbeideren løftes ytterligere opp. Vi har selv intensivert arbeidet med å rekruttere våre egne fagmedarbeidere ved å satse sterkt på lærlingeordningen. Dette har vi blant annet gjort ved å inngå en samfunnskontrakt med Kalnes videregående skole i Sarpsborg.
Denne konkrete kontrakten er et samarbeid mellom bedriften, skolen og fylket for å gi elever lærlingeplass-garanti og sammen skape mer interesse rundt anleggsfagene.
-Vi ser på lærlingene som en svært viktig ressurs og ønsker å være en seriøs og god lærebedrift. Vi skal ha kvalitet i alle ledd, understreker Hågensen.

Viktig å tenke langsiktig

Råde Graveservice har også potensial for forbedring, mener Hågensen.
-Vi bør bli enda bedre på å løfte blikket, slik at vi ser de lange linjene i vår satsing. Ofte er det dagens og morgendagens utfordringer som står i fokus. Det er viktig, men like viktig er det å skaffe seg oversikt over oppdrag som vi kan sikre oss om et år eller tre. Vi ønsker eksempelvis at store kommuner samordner sine prosjekter internt mellom etatene før de går ut i markedet. Mindre kommuner bør også i langt større grad samordne sine investeringer for å hente ut gevinster. Det gir også oss økt forutsigbarhet. Det samme gjelder for privatmarkedet, mener Hågensen.

 

 

Daglig leder i Råde Graveservice AS, Lasse Hågensen (t.v) og konsernleder Terje D. Andersen, ser positivt på framtida til tross for utfordringer med grønt skifte og høye driftskostnader.

Råde Graveservice har beregnet en merkostnad på drøye 20 millioner kroner i året dersom dieselprisen kommer opp i 30 kroner literen.