Ved Thorbjørnrød fyllplass i Onsøy er det nå en kapasitet på 2 millioner tonn ved denne fyllplassen.

Viktig med fyllplasser for rene masser i regionen

Råde Graveservice har tre operative fyllplasser i Østfold som er godkjent av vertskommunene.  Fyllplassene for rene masser er Forsethlund, Vetatoppen og Thorbjørnrød, alle i Fredrikstad kommune.

Den fjerde ligger inntil E-6 ved Kambo utenfor Moss. Denne er ikke i drift på grunn av svake transportveier inn til deponiet. Plassen benyttes som et midlertidig mellomdepot for masser som kan benyttes i prosjekter i nærområdet. Det er imidlertid et håp om å få ferdigstilt denne fyllplassen. Råde Graveservice er også i dialog med Statsforvalteren for etablering av en ny fyllplass for Mosseregionen.  
-Av miljøhensyn bør en slik fyllplass bli etablert for å unngå lange transportveier med ren masse. For oss er det viktig med forutsigbarhet med tanke på fyllplasser, og her mener administrerende direktør, Terje Andersen, at Statsforvalteren må bidra i langt sterkere grad med å tilrettelegge for nye fyllplasser etter hvert som de eksisterende blir lukket.

Ved Thorbjørnrød fyllplass i Onsøy
er det fra høsten 2021 gitt tillatelse til en utvidelse. Dermed er det nå en kapasitet på 2 millioner tonn ved denne fyllplassen, som Råde Graveservice har driftet siden 2010. Denne utvidelsen er svært kjærkommen på grunn av stor etterspørsel av deponering av rene masser i Nedre Glomma-regionen. Fyllplassen utgjør totalt 175 dekar, der en liten del er et gammelt sand‐/grusuttak, som nå er ferdig opparbeidet.

Det er en utfordring med svært bløte masser i den sydlige delen av fyllplassen. Her skal det anlegges en ny kommunal blindvei i 800 meters lengde. Denne veien skal stå ferdig i januar 2025, og etableringen av vei og fyllplass har en total kostnadsramme på opp mot 30 millioner kroner. Her må det blant annet kalkstabiliseres grunnet de bløte massene, - noe som fordyrer prosjektet betydelig, opplyser administrerende direktør Terje Andersen.
Han regner med at Thorbjørnrød fyllplass vil være operativ i 12-14 år fram i tid. Da er planen at fyllplassen skal tilføres matjord og tilbakeføres til jordbruksformål, noe Andersen ser svært positivt på.

 Gjenfylling av Onsøy Pukkverk
ligger inne i langtidsplanene som en del av beredskapen for regionen. Her vil det imidlertid ikke åpnes for deponering før steinmassene i deler av pukkverket er tatt ut og det vil trolig ta opp mot 10-12 år.  Dermed vil Onsøy Pukkverk stå klart til å overta mottak av rene masser den dagen Thorbjørnrød tilbakeføres til jordbruksformål. Selve pukkverksdriften vil pågå trolig i 30 år til.

Forsethlund fyllplass
ligger også i Onsøy og er en betydelig avtaker av rene masser.  Her har massene nærmest utformet et spektakulært «månelandskap». Denne fyllplassen vi ha kapasitet for mottak ut 2022.

Vetatoppen fyllplass
ligger mellom Begby og Årum i Fredrikstad kommune. Her er det en gjenværende kapasitet på omlag 200.000 tonn. Denne fyllplassen benyttes i all hovedsak til egne prosjekter.

På et normalår håndterer Råde Graveservice nærmere 300.000 tonn med rene masser ved sine fyllplasser. Utbyggingen av Værstetorvet i Fredrikstad vil alene utgjøre opp mot 120.000 tonn i 2022. Selskapet tilbyr alle aktører i regionen å komme med sine rene masser til en av disse fyllplassene.

Kritisk situasjon

Maskinentreprenørenes Forbund mener mangelen på fyllplasser og massedeponier på Østlandet har vært kritisk i mange år. En overordnet plan for forvaltning av masser står høyt på agendaen både i foreningen og blant store og mindre medlemmer. 
Det er primært kommunene som håndterer søknader om etablering av deponier. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne de regionale interessene, og Statsforvalteren er endelig beslutningsmyndighet.
Det er vanskelig å få regulert områder til dette formålet. Mange erkjenner behovet, men få ønsker å ha et deponi i egen nærhet. 
-Vi mener dette er et samfunnsøkonomisk og miljømessig viktig engasjement fra vår side, sier Terje Andersen.
– Det er en viktig jobb å sikre korte avstander. Det tror jeg også politikere i regionen ser viktigheten av. Derfor må vi selge inn miljøtanken til de som har lokal beslutningsmyndighet, og det er faktisk viktig at et entreprenørselskap står i spissen for å sikre god og trygg drift, avslutter han.

Forsethlund deponi i Onsøy er en betydelig avtaker av rene masser. Her har massene nærmest utformet et spektakulært «månelandskap».