Det er imponerende dimensjoner over rørene som legges ned på strekningen.

Klar for et krevende og spennende oppdrag

-Kontrakten på 100 millioner kroner for Mosseregionens vann, avløp og renovasjon, MOVAR IKS, er virkelig det etterlengtede «lokomotivet» som er med å sikre arbeidsplassene for våre 100 medarbeidere i nye to år.

Det sier daglig leder i Råde Graveservice AS, Knut Magnus Hvidsten, som er både lettet og glad etter at firmaet sikret seg kontrakten på etablering av den åtte kilometer lange vannledningen fra Rygge til Vestby grense.

-Nå har vi sikret en stor og viktig kontrakt, som gir oss langsiktighet og et oppdrag der vi har spesialkompetanse. Legging av en ny hovedvannledning for Mosseregionen er rett og slett en drømmejobb for oss. Vi kjenner byggherren MOVAR IKS godt etter å ha utført flere oppdrag for dem tidligere. Typen jobb passer oss også svært godt, da vi har utført tilsvarende oppdrag blant annet for Fredrikstad kommune i tillegg til flere lignende prosjekter i regionen.
-Vi har kompetansen og vi har utstyret for dette oppdraget, og det er dessuten i vårt hjemmemarked.

-I den usikre tiden vi og hele anleggsbransjen nå lever i, med Covid 19, kjennes det ekstra godt å hale i land en kontrakt av denne størrelse og denne typen, sier Hvidsten.
Administrerende direktør Terje Andersen nøler ikke et sekund med å bekrefte at det var en sterk opplevelse å signere kontrakten. Den dagen ble spenningen utløst.
-Store deler av administrasjonen vår bidro med sin kompetanse på de ulike områdene for å levere et tilbud som både vi og byggherren skal leve godt med.  Prosjektleder Hans Fredrik Suther har god erfaring med denne type anbud, og bidro i sterk grad til at vi kom fram til et godt og gjennomarbeidet konkurransegrunnlag.
Vi ser at det er stor usikkerhet i bransjen, og dermed presses også prisene til et svært lavt nivå. Det er ikke bærekraftig i det lange løp, men vi kjenner oss trygge på at vi har lagt inn en korrekt pris på denne jobben, sier Andersen.

Knut Magnus Hvidsten og Terje Andersen er godt fornøyd med at MOVAR IKS stilte høye krav, både teknisk og faglig.
-For oss var det en fordel. Det betyr at det kun er seriøse aktører som har mulighet til å bli med i finalerunden. Byggherrer som stiller krav er med å utvikle oss som selskap. Her skal vi skjerpe alle sanser og legge gode planer for en effektiv gjennomføring, sier Hvidsten.

Flere av kravene i dette prosjektet er utfordrende. Prosjektleder Kjell Arvid Karlsen har gått gjennom hele den åtte kilometer lange traseen for å kartlegge topografi og grunnforhold.
-Vi sendte ut orienteringsløper Karlsen med kamera, slik at vi andre kunne sitte inne på kontorene våre og regne anbud ut fra det best mulige grunnlaget, sier Hvidsten med et smil.

-Lengden på traseen er i seg selv en utfordring mener prosjektleder Karlsen. Blant de mer krevende strekkene er tosidig spunting og pressing under jernbanen ved Kambo. Vi skal dessuten grave mellom jernbanen, Osloveien og en skråning mot den lokale Kiwi-butikken på Kambo. Det skal etableres ei ny bru over Mosseelva der hovedvannledningen skal trekkes inn i et varerør. Det blir også graving i våtområder, der vannrørene må vektes for å holdes på plass. Rørpressing under fylkesvei og E6 ligger også inne i prosjektet.  Her møter vi alt moder jord i Norge har å by på fra våtmark, til skog, vei og fjell, sier prosjektlederen.

Når de store PE-ledningene ankommer riggplassene vil Råde Graveservice engasjere en dyktig sveiseentreprenør for speilsveising av alle rørene, som kommer i 18 meters lengder. Det er PE som gjelder for store vannledninger på grunn av sin fleksibilitet, og dette har Råde Graveservice lang erfaring med å legge.  
Det blir også en underentreprenør som får jobben med å etablere ei stålbru over Mosseelva.
Så snart nødvendig oppstarts-tillatelse er på plass vil Råde Graveservice starte anleggsarbeidene. Målet er derfor å starte opp rett over på nyåret, der de begynner med å skyte fjell ved Årvoll og Vålerveien.
Det er ingen ulempe at anleggsarbeidene starter på vinterstid. Ofte er det en fordel med tele i bakken, spesielt i våtområdene.

Bygg og anleggsbransjen har det siste året opplevd en økning i arbeidsrelaterte skader og faktisk også dødsfall. Bransjen trekker selv fram mangler ved operativ ledelse og manglende risikostyring som de hyppigste årsakene til arbeidsulykker.
Knut Magnus Hvidsten er tydelig på at HMS er et sterkt fokusområde i selskapet. I dette oppdraget må man også ta hensyn til turgåere som benytter Mossemarka.  
-God skilting og sikring er viktig både for oss og for de som bruker marka. Deler av traseen går langs E6 og jernbanen med mye trafikk, - og da må vi gjøre alt vi kan for å forhindre skader. Vi vil at alle skal komme trygt hjem hver dag, både de som arbeider på anlegget og de som er rundt oss, understreker Hvidsten.

-Økonomisk har vi gode muligheter for effektiv drift, men det er en risiko med varierende grunnforhold.  Det aller viktigste er å unngå stans i framdriften. Vi er trygge på det vi skal levere, men det kan oppstå uforutsette hendelser. Vi lever best med god framdrift. Det er alltid det beste både for oss, våre underentreprenører og for byggherren.
Vi vet at byggherre MOVAR IKS har høye forventninger til oss, og vi kvitterer gjerne med at vi skal levere varene også denne gang, avslutter lederne i Råde Graveservice.

Råde Graveservice AS, her representert ved administrerende direktør Terje Andersen, (t.v) sikret seg kontrakten på 100 millioner kroner for å etablere den nye hovedvannledningen fra Rygge til Vestby. Administrerende direktør Johnny Sundby i MOVAR IKS kjenner seg trygg på valget av hovedentreprenør. Foto: MOVAR IKS

Sikrer vann til mosseregionen

Nå utvider MOVAR sin hovedvannledning i en strekning på totalt 9,2 kilometer, hvorav Råde Graveservice AS skal etablere første strekning på åtte kilometer de neste snaue to årene.  Den siste drøye kilometeren er tenkt som et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Moss kommune, med Statens vegvesen som byggherre.  Målet er at hele ledningsstrekket skal stå ferdig rundt årsskiftet 2022/2023.
-Dette handler om økt kapasitet og leveringssikkerhet, understreker sektorsjef for vann og avløp i MOVAR, Kaj-Werner Grimen. Kostnadsrammen er på 135 millioner kroner.

-Dette er en helt nødvendig investering for å trygge god og sikker vanntilførsel til de 80.000 innbyggerne som i dag bor i Moss, Vestby, Råde og Våler kommuner. Hovedvannledningen, en PE-ledning med en dimensjon på 800 millimeter, skal også sikre at vi får to transportveier for nordre bydel i Moss, Vestby og Våler. Vi dimensjonerer også ved å legge til rette for et framtidig reservevannsamarbeid i hele Østfold, Follo og også Oslo, forteller administrerende direktør i MOVAR IKS, Johnny Sundby.

Etableringen starter ved Årvoll i Rygge i syd og går fram til kommunegrensa mellom Moss og Vestby i nord. Det skal bygges også ventilkamre/pumpestasjoner, lufteklokker, tappepunkter og brannvannuttak langs traseen.  Her blir det også kryssinger under både E6 og jernbanesporene ved Kambo. Ledningen vil også krysse elver, bekker, broer og høyspentledninger.

-Den nye vannledningen blir en helsveiset ledning i PE, som er et foretrukket materiale for vannledninger på grunn av sin fleksibilitet. Her vil det heller aldri oppstå noen korrosjonsutfordringer, og ledningen vil ha en levetid på minimum 100 år. Dette er vurderinger rådgiverselskapet står bak, og som byggherre MOVAR og entreprenør Råde Graveservice er enig i.

Bildet: Anleggsbeltet på 9,5 kilometer har satt sine spor i terrenget, men MOVAR lover å gjøre sitt beste for at ulempene for turfolket i Mossemarka skal bli minst mulig. Foto: Odd Borgestrand

Det er nå ryddet et anleggsbelte på 9,5 meter på hver side av der ledningen skal legges. Dette for å skape arbeidsrom for anleggsmaskinene.

- Vi forstår at hogsten kan skape bekymring hos enkelte. Tømmer, kvister og hogstmaskinene setter sine tydelige spor i terrenget, men dette er dessverre helt nødvendig før vi kan bygge den nye hovedvannledningen, forteller Kaj-Werner Grimen.

Dette er den prosjekterte traseen, fra Rygge til Vestby grense, en strekning på 9,2 kilometer.