Nye ledningsstrekk i krevende grunnforhold i Fredrikstad

Arbeidene med å legge nye vann og avløpsledninger i Knipleveien, Unnebergveien og Th. Thomassens vei i Fredrikstad er snart sluttført. Fredrikstad kommune, Seksjon for teknisk drift er byggherre, og Råde Graveservice AS fikk oppdraget, som har vist seg å by på spennende utfordringer.

-Arbeidene startet i Knipleveien ved Veumbekken i månedsskiftet august/september høsten 2021 og Råde Graveservice har til tross for enkelte utfordringer med grunnforholdene klart å holde seg til planlagt ferdigstillelse, som er juni i år.

-Det har vært nødvendig å utføre deler av oppdraget utenom normal arbeidstid nettopp for å holde framdriften og å minimere trafikkulempene, forteller anleggsleder for prosjektet i Råde Graveservice, Emil Hagestande.

Godt helhetsinntrykk
Glenn Sakshaug har vært Fredrikstad kommunes prosjektleder i dette VA-prosjektet og gir uforbeholden honnør til Råde Graveservice sine mannskaper for godt samarbeid og god framdrift. 

-Selv om Fredrikstad kommune kan se tilbake på mange prosjekter i samarbeid med Råde Graveservice var dette mitt første møte med selskapet. Jeg har et godt helhetsinntrykk av selskapet. Her er rutiner og systemer på plass og følger opp sine planer og medarbeidere på en god måte. Her er det lite å sette fingeren på, sier Sakshaug med et smil.

-Vi visste at entreprenøren ville møte krevende grunnforhold med både fjell, kvikkleire og forurensede masser, og disse utfordringene er taklet på en god måte. Når det gjelder den økonomiske rammen for prosjektet klarer vi også å holde oss godt innenfor budsjett, bekrefter Sakshaug.

Tungt utstyr i trange gater
-Dette er oppdrag vi mener vi er gode på, men ingen prosjekter er like og ingen går helt etter planen. Grunnforholdene har vært krevende. På grunn av kvikkleire måtte det spuntes noe mer enn beregnet og vi støtte også på mer fjell enn vi hadde regnet med. Det ble dermed mye tungt utstyr i små og trange gater. Dessuten har vi arbeidet i et område med stor trafikk og vi har måttet forholde oss til en skoler, barnehage og mange berørte beboere. Det er grunn til å gi beboerne honnør for måten de har taklet anleggsarbeidene. Her har det ikke vært mye klager. Informasjonen fra kommunens side har vært både viktig og god, og vi har som entreprenør også orientert og informert berørte beboere med nødvendig informasjon, forteller anleggsleder Emil Hagestande.

Fra fellessystem til separatsystem
De gamle kommunale avløpsledningene i betong er fra 1950- og 60-tallet og var i dårlig forfatning og bygd som fellessystem. Det betyr at spillvannet har vært transportert i samme ledning som overvannet til renseanlegget ved FREVAR. Dette har vært både unødvendig og kostbart, og derfor blir ledningsnettet nå separert. En ledning for spillvann som går til FREVARs renseanlegg men overvannet blir ført til nærmeste bekk
Kommunen tar kostnaden med å etablere nye, private stikkledninger ut av offentlig vei, montere ny utvendig stoppekran, spyle- og stakekum og koblet stikkledningene til kommunens ledningsnett uten kostnad for huseier. Huseiere med utett spillvannsledning eller med drenering koblet inn på spillvannsledningen får pålegg om å legge nye ledninger. Det blir derfor utført rørinspeksjon for å dokumentere tilstanden på de enkelte stikkledningene. Her benyttet de aller fleste huseierne muligheten til å få ordnet opp i dette mens Råde Graveservice utførte oppdraget med hovedledningsnettet.

Fra betong til PVC
Mens det gamle ledningsnettet var i betong er det etablert nytt ledningsstrekk på 830 meter i PVC. Vannledning og spillvannsledning er begge på 160 mm, mens overvannsledningene varierer fra 200 til 400 mm. Totalt ble det dermed lagt 2,5 kilometer med nye ledninger i de tre gatene i Fredrikstad.
Råde Graveservice Anleggsgartner har sørget for at fortau og plasser blir tilbakeført med blant annet kantstein og belegningsstein. Kontraktssummen for arbeidene som blir utført av Råde Graveservice er på 13,6 millioner kroner. Etablering av nye private stikkledninger blir utført etter avtale med hver enkelt beboer som ønsket å benytte seg av selskapets tilbud.
Sweco Norge har stått for byggeledelse, mens tilstandsregistrering av berørte eiendommer er utført av Multiconsult i form av foto både innvendig og utvendig før oppstart.

Nødvendig med fjellboring for å sprenge seg fram med nytt ledningsstrekk. Her er det også utført sprenging innvendig i spunt.

Kravet fra kommunen på minimum 10 prosent av arbeidede timer utført av lærling er opprettholdt i prosjektet. På bildet er maskinførerlærling Tobias Lia Josefsen (t.h.) med i grøft.

11 meter lange spuntnåler vibreres ned med centimeter-presisjon.

Anleggsleder Emil M. Hagestande i Råde Graveservice (t.v) og prosjektleder Glenn Sakshaug i Fredrikstad kommunes prosjektutvikling kan se tilbake på et godt samarbeid.

En siste finpuss av fortau og plasser utføres av Råde Graveservice Anleggsgartner, her representert ved Stian Berg (t.v) og Jacek Kosmala